RV 10.610 Distilling sleeve, 20 ml
IKA Rotary Evaporators Accessories

RV 10.610 Distilling sleeve, 20 ml

Distilling sleeve, 20 ml.
Ident. No. 0003919400
IKA Rotary Evaporators Accessories

RV 10.610 Distilling sleeve, 20 ml

Distilling sleeve, 20 ml.
Ident. No. 0003919400
IKA Rotary Evaporators Accessories

Compatibility

RV 3 V RV 3 V
Price $2,799.00
RV 3 FLEX RV 3 FLEX
Price $2,499.00
RV 3 V-C RV 3 V-C
Price $3,199.00
RV 8 V RV 8 V
Price Price on Request
RV 8 V-C RV 8 V-C
Price Price on Request
RV 8 FLEX RV 8 FLEX
Price Price on Request
RV 10 auto V RV 10 auto V
Price $6,190.00
RV 10 auto V-C RV 10 auto V-C
Price $6,290.00
RV 10 auto pro V RV 10 auto pro V
Price $9,399.00
RV 10 auto pro V-C RV 10 auto pro V-C
Price $9,499.00