RV 8.1 Stativstab
IKA Rotationsverdampfer Zubehör

RV 8.1 Stativstab

Preis 86,00 € *
Preis 86,00 € *
Ident-Nr.: 0004438500
IKA Rotationsverdampfer Zubehör

RV 8.1 Stativstab

Preis 86,00 € *
Preis 86,00 € *
Ident-Nr.: 0004438500
IKA Rotationsverdampfer Zubehör

Compatibility

RV 8 V-C RV 8 V-C
Preis 2.481,00 € *
RV 8 FLEX RV 8 FLEX
Preis 2.224,00 € *
RV 8 V RV 8 V
Preis 2.349,00 € *