RV 10.606 Destillationsspinne mit 5 Kolben 50 ml (NS 29/32)
IKA Rotationsverdampfer Zubehör

RV 10.606 Destillationsspinne mit 5 Kolben 50 ml (NS 29/32)

Preis 575,00 € *
Für gleichzeitiges Destillieren in 5 Verdampferkolben, 50 ml.
Preis 575,00 € *
Ident-Nr.: 0003740800
IKA Rotationsverdampfer Zubehör

RV 10.606 Destillationsspinne mit 5 Kolben 50 ml (NS 29/32)

Preis 575,00 € *
Für gleichzeitiges Destillieren in 5 Verdampferkolben, 50 ml.
Preis 575,00 € *
Ident-Nr.: 0003740800
IKA Rotationsverdampfer Zubehör

Compatibility

RV 10 digital V RV 10 digital V
Preis 3.477,00 € *
RV 10 digital FLEX RV 10 digital FLEX
Preis 2.606,00 € *
RV 10 control V RV 10 control V
Preis 4.869,00 € *
RV 10 control V-C RV 10 control V-C
Preis 5.174,00 € *
RV 10 control V auto RV 10 control V auto
Preis 7.387,00 € *
RV 10 control V-C auto RV 10 control V-C auto
Preis 7.656,00 € *
RV 10 control FLEX auto RV 10 control FLEX auto
Preis 7.119,00 € *
RV 10 control FLEX RV 10 control FLEX
Preis 3.955,00 € *
RV 8 V-C RV 8 V-C
Preis 2.481,00 € *
RV 8 FLEX RV 8 FLEX
Preis 2.224,00 € *
RV 8 V RV 8 V
Preis 2.349,00 € *
RV 10 digital V-C RV 10 digital V-C
3.767,00 € * 3.013,60 € *