IKA Viskosimeter
CAL-O-5000
Preis EUR 121,00
Preis EUR 121,00
Ident-Nr.: 0025000437
In den Warenkorb
IKA Viskosimeter
CAL-O-5000
Preis EUR 121,00
Preis EUR 121,00
Ident-Nr.: 0025000437
In den Warenkorb

CAL-O-5000

Standard silicon oil
IKA Viskosimeter