RV 10.202 接收瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 500 ml)
IKA 旋转蒸发仪 附件

RV 10.202 接收瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 500 ml)

价格 CN¥1,342.00
由硼硅酸盐玻璃精制而成,镀防爆膜,500 ml。
价格 CN¥1,342.00
订货号 0003743400
IKA 旋转蒸发仪 附件

RV 10.202 接收瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 500 ml)

价格 CN¥1,342.00
由硼硅酸盐玻璃精制而成,镀防爆膜,500 ml。
价格 CN¥1,342.00
订货号 0003743400
IKA 旋转蒸发仪 附件

Compatibility

RV 10 digital V RV 10 digital V
价格 CN¥32,364.00
RV 10 digital FLEX RV 10 digital FLEX
价格 CN¥27,302.00
RV 10 digital V-C RV 10 digital V-C
价格 CN¥39,434.00
RV 3 V RV 3 V
价格 CN¥17,815.00
RV 8 V RV 8 V
价格 待询