VXR 基本型光电控制式小型震荡器
IKA 摇床

VXR 基本型光电控制式小型震荡器

CN¥8,433.00 CN¥6,746.00
光电控制式小型振荡器,转速范围广 适合连续工作 新型外观设计,改进的驱动系统 圆周振荡模式 在低速下仍可平稳运转 夹具易于更换
CN¥8,433.00 CN¥6,746.00
订货号 0002819025
IKA 摇床

VXR 基本型光电控制式小型震荡器

CN¥8,433.00 CN¥6,746.00
光电控制式小型振荡器,转速范围广 适合连续工作 新型外观设计,改进的驱动系统 圆周振荡模式 在低速下仍可平稳运转 夹具易于更换
CN¥8,433.00 CN¥6,746.00
订货号 0002819025

Compatibility

VX 1 夹具 VX 1 夹具
价格 CN¥1,083.00
VX 11.1 - Test tube insert VX 11.1 - Test tube insert
价格 CN¥1,654.00
VX 11.4 - Test tube insert VX 11.4 - Test tube insert
价格 CN¥1,469.00
VX 2 试管夹具 VX 2 试管夹具
价格 CN¥4,516.00
VX 7 培养皿摇板 VX 7 培养皿摇板
价格 CN¥3,237.00
VX 2E "Eppendorf" 管夹具 VX 2E "Eppendorf" 管夹具
价格 CN¥4,662.00
VX 8 通用夹具 VX 8 通用夹具
价格 CN¥7,430.00
VX 11 Basic holder VX 11 Basic holder
价格 CN¥1,827.00
VX 11.2 - Test tube insert VX 11.2 - Test tube insert
价格 CN¥1,654.00
VX 11.3 - Test tube insert VX 11.3 - Test tube insert
价格 CN¥1,469.00
VX 8.1 固定棒 VX 8.1 固定棒
价格 CN¥767.00