RV 10.3 竖直强化多极冷凝管
IKA 旋转蒸发仪 附件

RV 10.3 竖直强化多极冷凝管

价格 CN¥8,736.00
竖直多管带夹套加强型冷凝管,用于需要高效冷凝处理。待蒸馏溶剂可通过 PTFE 加样管不断加入。
价格 CN¥8,736.00
订货号 0003741000
IKA 旋转蒸发仪 附件

RV 10.3 竖直强化多极冷凝管

价格 CN¥8,736.00
竖直多管带夹套加强型冷凝管,用于需要高效冷凝处理。待蒸馏溶剂可通过 PTFE 加样管不断加入。
价格 CN¥8,736.00
订货号 0003741000
IKA 旋转蒸发仪 附件

Compatibility

RV 10 digital V RV 10 digital V
价格 CN¥31,692.00
RV 10 digital FLEX RV 10 digital FLEX
价格 CN¥25,784.00
RV 10 control V RV 10 control V
价格 CN¥56,654.00
RV 10 control V-C RV 10 control V-C
价格 CN¥59,617.00
RV 10 control V auto RV 10 control V auto
价格 CN¥69,974.00
RV 10 control V-C auto RV 10 control V-C auto
价格 CN¥72,096.00
RV 10 control FLEX auto RV 10 control FLEX auto
价格 CN¥67,529.00
RV 10 control FLEX RV 10 control FLEX
价格 CN¥49,562.00
RV 8 V RV 8 V
价格 CN¥19,812.00
RV 10 digital V-C RV 10 digital V-C
价格 CN¥37,242.00